Đây là bài viết anh so sánh 1 ảnh được tối ưu và 1 ảnh không được tối ưu, khi em đăng 2 ảnh này lên web, khách vào web gần như không thấy được sự khác biệt của 2 tấm ảnh.

Ảnh trên web nó khác với ảnh em làm để đi in, đi in thì cần chất lượng tốt nhất để in đẹp nhất, nhưng trên website thì cần nhẹ nhất nhưng vẫn đẹp.

Em xem trên web sau đó em lưu 2 ảnh này về để so sánh dung lượng của chúng nó với nhau